sportduikkeuringsartsen

NVD neemt certificering duikerartsen over van SCAS

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) heeft sedert 2019 haar certificatie- en accreditatiewerkzaamheden op het gebied van duikgeneeskunde gestaakt in verband met een noodzakelijke reorganisatie. 
 
Nadat overleg tussen SCAS en verschillende partijen (waaronder het NICDA) niet tot een oplossing heeft geleid, heeft de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) in goed overleg met SCAS, de Vereniging voor Sportgeneeskunde en CIIO BV, het initiatief genomen zelf de certificering en accreditering ter hand te nemen.
Uitgangspunt is dat alle duikerartsen in Nederland een certificering op Europees niveau dienen te hebben. De SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen krijgen, indien nodig, via de NVD de gelegenheid om te gaan voldoen aan deze Europese certificatie-eisen. Na het volgen van een beperkte onderwijscyclus en voldoende score op het examen, kan de SCAS gecertificeerde sportduikkeuringsarts gecertificeerd en geregistreerd worden als Medical Examiner of Divers (MED). Het European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM) en het European College of Baromedicine (ECB) zijn akkoord gegaan met deze overgangsregeling.
NB: de eerder gebruikte certificatie “duikerarts C” en “duikerarts D” is enkel een nationale registratie. De NVD heeft ervoor gekozen om in het vervolg uitsluitend de Europese certificatie te volgen.
 
Gevolgen voor de SCAS-sportduikkeuringsartsen
Voor de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen die reeds een registratie hebben als MED verandert er niets. De SCAS-registratie vervalt en zij kunnen verder als MED. Zij kunnen te zijner tijd kiezen zich te laten herregisteren via het NICDA of via de NVD.
 
Voor de sportduikkeuringsartsen die uitsluitend SCAS-gecertificeerd waren en op 1-1-2018 nog over een geldig SCAS-certificaat beschikten, is een overgangsregeling van toepassing. Zij zullen aan het eind van het overgangstraject Europees worden gecertificeerd als MED.
 
Voor de SCAS-sportduikerartsen van wie het certificaat op 1-1-2018 niet meer geldig was, en die zich toch Europees willen laten certificeren, zal medio 2021 nadere informatie beschikbaar komen.
 
Overgangsregeling
Toegang tot de overgangsregeling hebben de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen die op 01-01-2018 een geldige SCAS-certificatie hadden. Per 01-04-2021 zullen de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen de gelegenheid hebben zich bij de NVD te laten registeren als “duikerarts - S”. De tijdelijke registratie als “Duikerarts -S” is equivalent aan het SCAS-certificaat en is in deze overgang geldig tot uiterlijk 01-04-2023. Na deze datum komt deze registratie te vervallen. Voor nadere details van de overgangsregeling (voorwaarden, criteria, kosten) en (her)certificatie verwijzen wij naar de website van de NVD.
 
Vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraars
De financiële vergoeding voor duikkeuringen is nu vaak gebonden aan het certificaat “SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsarts”. De huidige vergoedingen van de verzekeraars zijn nog geldig tot tenminste eind 2021. De NVD en de VSG zijn momenteel in bespreking met de ziektekostenverzekeraars over het vervolg. De certificatie als MED is reeds door nagenoeg alle verzekeraars geaccepteerd als basis voor vergoeding.
 
Aanmeldprocedure
De SCAS-sportduikkeuringsartsen die reeds toestemming hebben gegeven voor overgang naar het CIIO ontvangen binnenkort een link naar de website van de NVD waarmee ze zich kunnen aanmelden. De overige SCAS-sportduikkeuringsartsen die in aanmerking komen krijgen een brief waarin gevraagd wordt of ze zich al dan niet willen aanmelden voor de overgangsregeling.
 
Contact
Voor vragen betreffende de overgangsregeling kunt u zich wenden tot de secretaris van de Commissie Certificatie Duikgeneeskundigen, Emile Dubois: certificatie@duikgeneeskunde.nl