sportzorgmasseurs (opleiding)

U kunt bij de SCAS een aanvraag indienen voor de accreditatie van een opleiding Sportzorgmasseur. De SCAS accreditatie van de opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

1. De documenten audit. 
2. Visitatie van de opleiding. Nadat de documentaudit positief is beoordeeld wordt er met u een afspraak gemaakt voor een visitatie. 
 

Criteria

Voor de accreditatie dient u te voldoen aan de criteria geformuleerd in het document 'Criteria accreditatie opleiding Sportzorgmasseurs' (SCAS1173).

Aanvragen

Middels het digitale aanvraagformulier kunt u de accreditatie aanvragen. U vult het digitale aanvraagformulier in en voegt daarbij het ingevulde document 'Criteria accreditatie opleiding Sportzorgmasseurs' (SCAS1173). U kunt ook andere documenten bijvoegen n waarmee aangetoond wordt dat  de opleiding voldoet aan de gestelde normen en eisen.

 

Procedure

De aangeleverde documenten worden voorgelegd aan het onafhankelijke SCAS- College van Deskundigen Sportzorgmasseurs. 
Nadat het College van Deskundigen besluit dat u voldoet aan de gestelde normen en eisen ontvangt u een accreditatie voor de opleiding van één jaar die verlengd wordt met twee jaar (totale accreditatie voor drie jaar) indien visitatie eveneens positief bevonden wordt.
Mocht het College vragen hebben over de documenten dan ontvangt u hierover vanuit de SCAS een bericht. Indien na visitatie door het College van Deskundigen besloten wordt dat niet tot verlenging van de accreditatie kan worden overgegaan kan geen terugvordering van de kosten worden geëist.

Indien u het niet eens bent met het besluit van het College van Deskundigen Sportzorgmasseurs kunt u binnen zes weken na het besluit een bezwaar richten aan de SCAS. De SCAS zal dan uw bezwaar binnen twee weken in behandeling nemen.

 

Kosten

De kosten voor de aanvraag bedragen € 950,- voor de gestelde periode van drie jaar. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een factuur om de kosten voor de aanvraag te betalen
Bij de kosten wordt uitgegaan van één vergadering van het College van Deskundigen om tot advisering tot accreditatie te komen. In het voorkomende geval dat het College, om welke reden dan ook, niet in één vergadering tot accreditatie kan besluiten zal de SCAS contact met u opnemen om de reden daarvan aan te geven en eventuele aanpassing aan de kosten voor te leggen.

Vragen
 

Relevante informatie m.b.t. de accreditatieaanvraag

 

SCAS-geaccrediteerde opleidingen Sportzorgmasseurs